Canal Antifraude

Ha detectat algun tipus d’irregularitat o frau, en l’àmbit de la Universitat, i pot aportar proves d’aquesta conducta?

El Canal Antifrau de la UMH és un canal segur, que garanteix la confidencialitat.

Pot facilitar les dades identificatives i de contacte o, si es prefereix, també pot fer la comunicació de manera anònima.

Rebrà un justificant de recepció que incorpora un codi alfanumèric. El codi és l’única manera d’accedir a aquest canal, i és responsabilitat del comunicador conservar-lo

Aquesta aplicació garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés.
Acord constitució Canal Antifrau UMH i el seu procediment de recepció, gestió i registre

Què és?

El Canal Antifrau de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) constitueix un instrument de comunicació a l’abast de les persones que integren la comunitat universitària (personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis i el col·lectiu d’estudiants) i altres persones que tinguen relació directa o indirecta amb ella (proveïdors, prestadors de serveis externs, estudiants en pràctiques, etc.), per a facilitar, de forma identificada o anònima, qualsevol informació relativa a conductes contràries a la legalitat i als principis o regles ètiques i de bon govern, així com aquells fets que puguen constituir una infracció penal o implicar la materialització d’un risc de tal naturalesa.

Les comunicacions realitzades a través del Canal Antifrau de la UMH s’han de referir a fets, accions o omissions dins de l’àmbit d’actuació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Àmbit d'actuació

Les comunicacions s’han de referir a accions o omissions que es produïsquen en l’àmbit de la UMH per l’actuació de:

 • Qualsevol persona membre de la comunitat universitària: del personal docent i investigador, del personal d’administració i serveis i del col·lectiu d’estudiants.
 • Institucions o empreses que contracten o que col·laboren amb la UMH, quan així ho dispose el contracte o conveni corresponent o l’aproven els seus òrgans de govern, en les seues relacions amb la Universitat i amb les persones, en el marc de l’execució del contracte corresponent.
 • Les persones i les entitats que reben subvencions de la Universitat, quan així ho dispose el conveni o les bases reguladores, en el marc de l’actuació subvencionada per la Universitat.
Sobre què puc informar?

A tall d’exemple, vosté pot informar de les següents conductes:

 • Ús o destí il·legal de fons públics.
 • Desviament de subvencions a fins aliens a aquells per als quals s’han atorgat.
 • Irregularitats en la contractació pública.
 • Arbitrarietats que determinen un accés desigual a béns, subvencions i serveis públics.
 • Aprofitament particular i arbitrari de béns i instal·lacions públiques.
 • Conflictes d’interés, incompliments del deure d’abstenció i de la normativa d’incompatibilitats.
 • Acceptació de regals o de tractes de favor per part de servidors públics.
 • Ús en benefici privat d’informacions obtingudes en l’exercici de funcions públiques.
 • Lucre patrimonial injustificat d’autoritats i funcionaris, derivat de l’exercici de les seues responsabilitats públiques.
 • Falta de transparència i qualsevol forma d’obstaculització en l’accés a la informació pública.

Aquest Canal, no pot actuar davant fraus de naturalesa privada o que no estiguen en l’àmbit d’actuació de la Universitat.

  Requisits

  Per a poder donar tractament a la comunicació, aquesta haurà de contindre uns elements mínims que porten a l’inici del corresponent procediment per part de l’òrgan encarregat del control, gestió i seguiment de les comunicacions rebudes. Per tant, els requisits mínims que haurà de contindre seran els següents:

   

  • Identificació de l’informant, que haurà de ser tractada amb la deguda confidencialitat, i sobre la qual, en tot cas, caldrà complir amb la normativa aplicable en matèria de protecció d’informants i de protecció de dades de caràcter personal. No obstant això, es podran rebre comunicacions anònimes, estant obligat l’Òrgan de control, gestió i seguiment a iniciar l’expedient corresponent.
  • Descripció detallada del fet o situació sospitosa, indicant, en la mesura que siga possible:
   • En què consisteix la conducta o situació potencial o actualment irregular.
   • Possibles persones implicades.
   • Dates aproximades del succés.
   • Mitjans a través dels que s’ha realitzat la possible conducta il·lícita.
   • Àrea d’activitat afectada.
   • Possible impacte econòmic.
   • Altres possibles impactes en la UMH.
   • A títol orientatiu, pot descarregar aquest formulari (Formulari comunicació castellà pdf, Formulari comunicació valencià pdf) amb instruccions per a presentar una comunicació i que podrà adjuntar si ho considera oportú.

  Si fora possible, s’aportaran documents o evidències dels fets.

  Com funciona?

  Una vegada presentada una comunicació per mitjà del Canal, els informants obtenen de l’aplicació un justificant de recepció en el qual se’ls confirma que la comunicació ha sigut realitzada amb èxit. Aquest justificant de recepció incorpora un codi alfanumèric d’accés a un canal de comunicació confidencial.

  El codi assignat quan s’accedeix al Canal és l’única forma d’accés i és responsabilitat de l’informant conservar-lo. Aquest canal segur de comunicació electrònica garanteix la confidencialitat de les comunicacions i ofereix la possibilitat de preservar l’anonimat. Permet a més mantindre la col·laboració amb l’el Òrgan gestor de la Bústia en la comprovació dels fets.

  És important que es mantinga el diàleg entre els informants i l’Òrgan gestor per mitjà d’aquest canal per a facilitar les tasques d’investigació i comprovar els fets.

  La falta de resposta als requeriments d’informació formulats a través del Canal Antifrau pot suposar l’arxivament de les actuacions.

  Seguiment

  Una vegada efectuada la comunicació, l’Òrgan gestor justificarà recepció de la mateixa a l’informant, en el cas que s’identifique, en el termini de set dies naturals a partir de l’endemà a la recepció.

  Si la comunicació no reflectira les dades amb suficient claredat, es requerirà a l’informant a través del canal o del mitjà en el qual s’haja rebut la comunicació, perquè esmene els defectes advertits en el termini de deu dies hàbils, amb observació que, si no ho fera, es tindrà la comunicació per no admesa a tràmit.

  Les actuacions s’estendran per un període màxim de tres mesos des del justificant de recepció, que podria ampliar-se a sis quan siga necessari a causa de circumstàncies específiques del cas, en particular la naturalesa i la complexitat de l’objecte dels fets informats, que puguen justificar aquesta ampliació.

  En finalitzar aquesta tramitació i verificació de fets, s’emetrà un informe de valoració, amb les conclusions i propostes que es deriven d’aquesta, que s’elevarà al Rector, on es formularan recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública, o es proposarà a l’òrgan competent iniciar expedients administratius per a restaurar la legalitat alterada, l’adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la fiscalia de les conductes que puguen resultar constitutives d’il·lícit penal.

  Durant tot el procés s’adoptaran mecanismes per a garantir, tant la integritat de les persones que aporten informació, com la d’aquelles que es vegen afectades pels fets o situacions als quals faça referència la mateixa.

  Comunicacions anònimes

  Una vegada efectuada la comunicació, l’Òrgan gestor justificarà recepció de la mateixa a l’informant, en el cas que s’identifique, en el termini de set dies naturals a partir de l’endemà a la recepció.

  Si la comunicació no reflectira les dades amb suficient claredat, es requerirà a l’informant a través del canal o del mitjà en el qual s’haja rebut la comunicació, perquè esmene els defectes advertits en el termini de deu dies hàbils, amb observació que, si no ho fera, es tindrà la comunicació per no admesa a tràmit.

  Les actuacions s’estendran per un període màxim de tres mesos des del justificant de recepció, que podria ampliar-se a sis quan siga necessari a causa de circumstàncies específiques del cas, en particular la naturalesa i la complexitat de l’objecte dels fets informats, que puguen justificar aquesta ampliació.

  En finalitzar aquesta tramitació i verificació de fets, s’emetrà un informe de valoració, amb les conclusions i propostes que es deriven d’aquesta, que s’elevarà al Rector, on es formularan recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública, o es proposarà a l’òrgan competent iniciar expedients administratius per a restaurar la legalitat alterada, l’adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la fiscalia de les conductes que puguen resultar constitutives d’il·lícit penal.

  Durant tot el procés s’adoptaran mecanismes per a garantir, tant la integritat de les persones que aporten informació, com la d’aquelles que es vegen afectades pels fets o situacions als quals faça referència la mateixa.

  Comunicacions anònimes

  El Canal garanteix, en tot moment, la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador. Es poden facilitar les dades identificatives i de contacte o, si es prefereix, també pot fer-se la comunicació de manera anònima.

  Té dues opcions per a fer la comunicació de manera anònima:

  • Utilitzant el seu navegador, però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas, queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació.
  • Garantint totalment l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l’adreça IP, que pot identificar a qui navega per internet), utilitzant una xarxa d’anonimització. L’eina més utilitzada és la xarxa TOR. Com qualsevol altre navegador, per a fer ús de l’eina TOR, cal descarregar el navegador des de la pàgina https://www.torproject.org/download/download-easy.html.es . En aquest enllaç, pot veure un vídeo tutorial sobre com descarregar el TOR.

  L’anàlisi de les eines usades per altres entitats dedicades a la denúncia ciutadana i experts en aquests temes, aconsellen facilitar aquesta opció d’anonimat per a preservar la integritat de qui informa, que sovint pot estar en situació de vulnerabilitat.

  La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat en internet. En connectar-se a internet amb TOR, la connexió passa a través d’una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-ho directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida.

  L’ús de la xarxa TOR per a accedir al Canal és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l’anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació. No obstant això, cal recordar que qui comunica ha de preservar, també, l’anonimat en el moment de l’emissió.

  Es recorda que els treballadors de la Universitat i, en general, els servidors públics que treballen amb xarxes institucionals no tenen accés a aquesta pàgina de descàrrega des dels seus llocs de treball. Per a fer ús del navegador TOR, han de descarregar-li’l des del seu dispositiu personal.

  Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

  Altres canals externs

   

  EN L’ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  EN L’ÀMBIT ESTATAL

  Per a posar en coneixement fets que puguen ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea.

  EN L’ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA

  Per a posar en coneixement fraus o altres irregularitats greus amb possibles repercussions negatives per als fons públics de la UE (ingressos, despeses o actius de les institucions de la UE) o faltes greus dels membres o el personal de les institucions i organismes de la UE.